Mpianatra roalahy teny an-dalana ho any Emaosy

Avy amin'i Wikipedia
Ny fiaraha-misakafo tao Emaosy, sary nataon'i Diego Vélasquez (1618).

Ny mpianatra roalahy teny an-dalana ho any Emaosy dia olona roa resahina ao amin'ny Evanjelin'i Lioka (Lio. 24.13-35) ao amin'ny Testamenta Vaovao. Ny iray ami'izy roa dia antsoina hoe Kleofasy fa ny faharoa dia tsy fantatra anarana. I Emaosy dia tanàna ao akaikin'i Jeroalema.

I Kristy, izay avy nitsangana tamin'ny maty tamin'ny marainan'ny Paska taorian'ny nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana sy ny fametrahana azy tao am-pasana, dia niseho tamin'ireo mpianantra izay very hevitra tamin'ny fahafatesany ireo, teny amin'ny lalana mankany Emaosy, izay mbola tao anatin'ny fisalasalana, ka nandrositra an'i Jerosalema. Nampiantrano an'i Jesoa ireo lehilahy roa ireo nefa tsy nahalala azy.