Aller au contenu

Laîka

Avy amin'i Wikipedia
Mpitondra fivavahana ilay olona nijoro teo amin' ny polipitra mitafy fanamian manokana, fa laîka na lahika kosa ireo olona mipetraka eo ambany.

Ny laîka na lahika, ao amin' ny fandaminana ara-pivavahana dia ny mpikambana rehetra izay tsy anisan' ny mpitondra fivavahana (na klerjy), matetika anisan' izany ireo olona tsy natao ôrdinasiôna ho amin' ny filaharana ara-pivavahana, ohatra ny masera na ny frera laîka.

Ny fiangonana kristianina sasany dia mampiasa mpitoriteny laîka, izay mitory nefa tsy mpitondra fivavahana. Ny Fiangonan' i Jesoa Kristy ho an' ny Olomasin' ny Andro Farany dia mampiasa ny teny hoe lay priesthood ("fisoronana laîka") mba hanamafisana fa tsy mandray karama ireo mpitarika ao amin’ ny fiangonana an-toerana ireo.

Nandritra ny Kônsily Vatikana Faharoa, ny Eglizy Katôlika dia namaritra ny maha laîka na lahika ho ny mpikambana ao amin’ ny Eglizy izay manana andraikitra hanamasina ny zava-misy ivelan' ny fivavahana. Ao amin' ny prôtestantisma, ny teny hoe "laîka" na "lahika" dia matetika manondro ny olona tsy pastora.

Ny teny toy ny hoe pretra laîka sy mpitondra fivavahana laîka ary masera laîka dia ampiasaina amin' ny kolontsaina bodista sasany, indrindra fa ny kolontaina bosista japôney, mba hanondroana ireo olona voatokana nanohy monina ao amin' ny fiarahamonina mivelatra kokoa fa any amin' ny mônastera.