Toriteny teo an-tany lemaka

Avy amin'i Wikipedia
Avy amin' ny Toriteny teny an-tany lemaka: "Moa ny jamba va mahay mitarika jamba? "Tsy ho latsaka any an-davaka ve izy roa?” ( Lio. 6:39) Hosodoko nataon' i Pieter Brueghel. Ä. (1568)

Ny Toriteny teo an-tany lemaka, ao amin' ny kristianisma, dia lahateny fampianarana nataon' i Jesoa Kristy tamin' ny mpianany sy tamin' ny vahoaka betsaka, ary taterina ao amin' ny Filazantsara araka an' i Lioka (Lio. 6:17-49).

Ny Toriteny teo an-tendrombohitra izay lava kokoa ao amin' ny Filazantsara araka an' i Matio dia azo ampitahaina amin' io toriteny io ary miseho ho toy ny fivoaran' izany. Ny mpanao heviteny sasany dia mino fa toriteny mitovy ireo, ny hafa milaza fa nanao fanamarihana mitovy amin' izany i Jesoa tao anatin' ny toe-javatra maro, ny hafa kosa milaza fa tsy nisy na iray amin' ireo toriteny ireo tena nisy fa izy ireo kosa dia fitambaram-pampianarana fototra nataon' i Jesoa nangonin' i Matio sy i Lioka.

Ny Lioka 6:12–20a dia manazava ny zava-nitranga izay nahatonga ilay toriteny. Tao anatin' izany i Jesoa dia nandany ny alina teo an-tendrombohitra nivavaka tamin' Andriamanitra. Roa andro taorian' izay dia nanangona ny mpianany izy ka nifidy roa ambin' ny folo tamin' izy ireo, izay nomeny anarana hoe "Apôstôly". Teny an-dalana nidina avy teo an-tendrombohitra izy, dia nijoro teo amin' ny "tany lemaka" (ἐπὶ τόπου πεδινοῦ / epi topou pedinou) izay nivorian' ny olona marobe. Rehefa avy nanasitrana ny "fanahy maloto" i Jesoa dia nanomboka ilay antsoina ankehitriny hoe "Toriteny teo an-tany lemaka".