Romazava

Avy amin'i Wikipedia
Tsy mitovy ny romazava sy ny ro matsatso.

Ny romazava dia matsiro ary anisan'ny singa amin'ny hanimpitoloha fandroso amin'ny fotoan-dehibe. Arakaraka ny maha-betsaka ny fangaro no mahatsara ny Romazava, izay manjary antsoina hoe Romazava Royale amin'izay fotoana izay. Any amin'ny kiringy tia sakay kosa izy dia atao hoe Romazava à la créole. Ireto no zavatra ilaina raha hikarakara romazava, ary toy ny nahandro rehetra dia tena ilaina tokoa ny saina tia karokaroka ho amin'ny fanatsarana sy fampiavahana azy hoe "ianao" no niketrika azy.

Izao àry no fanaovako azy, ireo zavatra ilaina dia : -anana, fara fahakeliny karazany telo (anantsonga gasy, anandrano, anamafana, ravim-bomanga) -hena, fara fahakeliny koa karazany telo (omby, kisoa, patsabe, akoho) -voatabia 2, tongolo (lay, be), sakamalaho, sira

Ny fatrany, raha ho an'olona 4 dia : -rehefa voatetika ny anana rehetra dia mahafeno lovia tsatokaty iray litatra eo ho eo. Tapatapahina amin'ny tanana no tena mety fa tsy amin'ny antsy -ny hena dia 100g isanisany ireo karazana, tetehina toy ny antsasaka ankihibe izay vaventy -rehefa voakiky sy voatetika madinika ny tongolo sy sakamalaho dia tokony ho tapaky ny vera eo (izy rehetra)

Ny fikarakarana: -Ritina amin'ny ranon-tsasany ny hena rehetra, atao tsirairay satria tsy mitovy ny fahamasahany. Rehefa ritra dia asiana menaka kely ho mendimendy -Afangaro daholo, tsy haroina intsony, asiana sira izay tokony ho ampy, somary endiendasina ao ny tongolo, sakamalaho, voatabia, tsy atao may -Rehefa ridritra dia arotsaka ny anana rehetra. Haroina indray mihodina fotsiny dia avela hitokona -Rehefa ritra dia tampotampohana rano tsikelikely man-dra-pahazo ny habetsaky ny ro ilaina, mandra-pahamasaka araka izay itiavana azy

Raha sahy dia asiana sakay tsilanindimilahy iray tsy mivaky, tandremana tsara tsy ho vaky, fa ho manimanitra tsara. Raha tsy ampy ny sira dia bouillon en cube no anitsiako azy (itony hoe Knorr na Jumbo, sns itony)

Mazotoa homana tompoko!