Mpikambana:Beloved.angel

Avy amin'i Wikipedia
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

FIAINANA SY FAMPANDROSOANA:

Miarahaba antsika rehetra tonga soa ato amin'ity takelaka notsongaina iray vaovao ity.

Arahabaina isika rehetra nomena sehatra ahafahana mifampivoatra sy mampandroso ny fiaraha-monintsia sy ny firenentsika, eny fa na izao tontolo izao koa aza (maninona tokoa moa?!).Zavatra tsara tokoa izany ka mendika ny ho tohanantsika ara-kevitra, na araka izay haitao ananantsika.

Ho fanombohana, dia sokafako amin'izay heveriko ho toro lalana hahasoa ny seha-piaraha-monintsika ny dinika hataoko eto.NY HEVITRA MOA TERA-BARY, ka samy mamosaka izay ao am-pony.Ialan-tsiny mialoha, fa sarotra vao mahita fotoana hivalamparana noho ny asa aman-draharaha tsy maintsy sahanina.

Miainga amin'ny olon-drehetra ny fampandrosoana. Miainga amin'ny fampandrosoana ny tenany, ny ankohonany, ny fiaraha-monina misy azy, ny tanàna itoerany sy onenany na koa andalovany vetivety na maharitra, ary koa miakatra mankany amin'ny sehatra mivelatra kokoa, vao mipaka hiparitaka avy etsy sy eroa araka izay olona tandrify ka nandray izany ezaka natao izany.Ankoatra ny maha-adidy ataon'ny tena izany, dia zo fototra miharo adidy ny fanantontosana izany. Mety hisy ny hihevitra fa mba ZO koa ny MANDA Fampandrosoana, nefa, arakaraky ny tena ihany io, satria matoa koa niforona ny ZO hitsabaka amin'ny raharahan'ny hafa, dia satria misy ny refim-piaraha-monina mametraka soa toavina izay ifaneken'ny be sy ny maro fa tsy maintsy hajain'ny tsirairay sy ny daholobe. Amin'ny Maha-olombelona, dia tsy maintsy misy fifandeferana atsangana ho fitsipi-pifampitondrana mba hahazoana mametraka rafitra mirindra, kanefa koa na dia misy misaina aza fa tsy maintsy terena handroso ny olona iray, dia noho izy tsinjovina ho mety hanimba ny lalanao sy ny lalako, ka tsara raha iaraha-manao izay dingana tokony ho vitaina fa tsy hanao volo hanoha randrana tsy akory. Tsy natao hitovy tanjona avokoa anefa ny olona rehetra, ary izany no hazavain'ny ohabolana malagasy amin'ilay oha-pitenenana hoe: "omby indray mandry, tsy indray mifoha". Tsy ho ary hitovy avokoa isika rehetra, satria i nenibe efa olo-mody rahampitso dia tsy maintsy mbola natao hiara-mitoetra amin'i Bozy izay mbola andrasana ho teraka amin'ny herinandro, ary samy tompo mandalo amin'ity fiainana ity.Tompo hoy aho, satria antom-pisiana izay tsy maintsy maha-voaterin'ny fiainana ny tsirairay ny fananana ny aina nipoirana, mamelona ary tsy maintsy tompoina, omen-toerana, ary soavina araka izay tiana hanaovana azy, eny fa na dia tsy ho samy hahita fianarana daholo ny rehetra, eny fa na dia ho an'ny sasany aza, tsy entiny hanao soa ny fiainany, fa ataony fitaovana hahavoatarika azy amin'ny ratsy; ary tsy misokatra mihitsy ny sainy manompo ilay fiainany kely izay heveriny fa na ratsy aza! Azy iny ka entiny tompoina mba hahatontosa ny lafiny maha-olombelona azy.

Ny fiandrianan'ny tena eo amin'ny fiainana tsy midika velively akory fa ananan'ny tena [mandrakizay] ny fitaovana nanahary na noforonina isan-karazany mba hahazoa-miady amin'ny fiainana. "Ny enti-miady, andilana", hoy isika malagasy, ary tsy sotasota ny mivelona; nefa kosa, manana adidy hiatrika oloanam-piainana ny tena, satria: " aleo maty rahampitso, toy izay maty anio".ny mpanompo sampy aza, mihevitra fa tsara ny ataony, fa noho isika samy isika mametraka refin-tsoa toavina azo ekena sy tsy maintsy lavina, dia afaka mirehareha amin'izay inoantsika sy ifikirantsika.Riba sy kolon-tsaina mpametraka ny lasitra fototra no indraindray tsy hitovy velively fa mifanipaka hoatra ny atsimo sy avaratra, ka aiza moa ny hitovian'ny hevitr'ireo malagasy 20 tapitrisa? Na izany aza anefa, noho ny soa iombonana, dia misy kosa efa soa toavina neken'ny rehetra fa izay no fototra hibaiko ny fiainam-piaraha-monina, ka na hsy hanao volo manoha randrana aza, dia efa iny no mby lasitra mandrafitra ny fitsipi-pifampifehezana ka mahatonga ny fotory ny fiaraha-monina hiorina tsara sy mafy, ary tsy mety voaravan'ny hevotra mpifanohitra aminy. Eo koa anefa ny tahotra izay mbola mampisalasala: midika ho inona izy ireny? Fahabangan-toetra? Fahakanosana?Tsy fahatokisan-tena? Sa vato misakana? Matetika tokoa ny olona no mibahana ny tenany, mba tsy hahavitany izay niriny mafy, nefa tsy tokony ho izany no fahatsapan-tenany!

Izany tsy fahampian'ny hery ho enti-miatrika olana izany no miteraka fikorontanana; ary ireo misalasala tsy afa-mandroso, dia mety mahatsapa ny tenany ho malemy ka mitady fahatra isandrazonana sy tehina hanarina ny fikotringana. Misy koa anefa ireo tsy mahatsapa tena mihitsy, kanefa efa eny an-dalam-pizorana vao misy ny olana ateraky ny tsy fahampian-kery na tsy fahampian-kevitra.Misy aza ny efa miaina olana mandifotra azy mihitsy vao tojo safidy hafahafa: na hamoy fo fa resy tanteraka, na mitady mpanarina sy/na fomba vaovao vao mamily ny lalany.Ny olona toy ireny matetika no ifandrombahan'ny hafa : na mainka koa halentiny, na mampalahelo azy ka tohofany fanampiana.

Mbola tsy resahintsika aloha ny fifampiankinana misy eo amin'ny samy mpiara-monina.Natao hifanisy soa sy/na ratsy mantsy ny samy mpiara-monina, ka izany no mankasarotra ny toe-draharaha rehefa sendra ireny mpiara-belona tsy ary fitaovam-piadiana amin'ny vesatry ny adim-piainana ireny isika. Ny Toe-tsain'izy tompo-manjo aloha no mila asiana resaka sy anarina, raha mba misy eo amintsika ihany fahazotoana sy fientanam-po hifanampy raha misy olona tojo fiainan-tsarotra. Vahaolana voalohany ary ny fanomezana azy ny sehatra ahafahany miarina indray, eny na dia eo amin'ny tenany fotsiny aza. Matetika, ny fitserana diso tafahoatra no zary miendrika vanja handrehitra ny afo, ka hampitatra ny rovi-damba ririnina!Misy ary olona tsy azo anehoana velively fa hanampy azy ianao; ary ny fanao amin'ireny aza, dia mila ampifilaina kely izy, satria tari-drano antsingilahila io,raha tsy mahay ianao, dia ianao koa no mandavo azy bebe kokoa, sy lavo miaraka aminy. Misy olona efa hitanao izao fa ny hamaroan'ny naterany no mampahantra azy, ka raha mba mirotsaka hitaiza ny zanany iray ianao, dia ianao indray no azo enjehina anatrehan'ny lalana ao aoriana kely ao fa manodinkodina zaza tsy ampy taona sy misando-pahefana amin'ny tsy naterakao!Izany indrindra no tsy maintsy iaingan'ny vahaolana avy any amin'ilay manam-pahavoazana, fa tsy teren-ko masaka toa voalobo-jaza ny fomba hahazoana mitondra fanampiana ho azy, ary mila mitandrina fa olombelona anie no sanatriavina ho lasa kilalaonao e!

Tandremo koa fa ho an'ny sasany, sao tonga vanja may tsy harena ny fanampiana nilofosanao!Toe-tsaina efa lomorina ve hoy ianao? Na ahoana na ahoana, dia natao handona ny eritreritrao izao lazaiko izao, na dia mety ho efa saika ho isan'andro aza no iainanao azy.Tandremo koa fa tsy vitan'ny fo antra fotsiny ny fanampiana ny hafa, fa lasa adidy aman'andraikitra goavana, ka raha mirotsaka ao ianao, dia tsy maintsy ho efa miomana fa tsy ho afaka ao vetivety, satria, ny fiarenam-piainan'olona tsy azonao atao kilalao ka hanaovanao tsobo-dranon-dramiangaly!Mila manaiky koa anefa isika olombelona fa misy fetra tsy azo ihoarana, satria misy lalana voafefy ho azy, misy tamboho tsy laitran-tohatra ka tsy ho voadingana intsony mihitsy; misy koa hantsana mangitsokitsoka efa nivarianan'ny riaka, ka sady mamorom-potaka mandrevo, no tonga ony misasasasa feno rano mahery tosika!Indraindray koa, misy zavatra mialoha tsy maintsy fakafakainao, sy alainao ambony ambany. Tsapanao ve fa tsisy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy? Ekena fa tsy natao handeha irery ny olombelona; kanefa kosa, misy tsy maintsy ilana ny maha-irery, satria ny fahitako ny hafa no hampihena ny heriko ka tsy hahafahako mampivoatra ny tenako koa! Dia toraka izany koa ny fahenoako fa ianao no ho ilay mpanan-karena izay vonona handany ny androan-tokom-panananao noho ny amiko!Koa raha vao henoko izany, dia amidiko avokoa ireo ratsiratsiko rehetra, fa ny anao sesehena efa ho avy no andrandraiko!Ka rehefa tsy nanome ianao, dia mba ahoana moa ny hiafarako, indrindra fa mety ho niova toetra tampoka ianao ka lasa nivily lalan-kafa noho ny fahitanao ny fangitsokitsoky ny fahantrako?

Dia mba diniho ange ireo ankizy apetraky ny ray aman-dreniny hangataka sy hatory ao anaty tonelina ao e! Tsy ho hitanao eo mihitsy ny ray aman-dreniny; izy ireny mihitsy aza matetika no mamelona ny ray aman-dreniny. Ka raha ianao no miseho manana ariary zato kely mba hanaovana asa fiantrana isan'andro,ka manome azy ireny, tsy harena very maina ve no lasany, satria raha vao tonga any amin'ny ray aman-dreniny ny volanao, dia tsy mba amidy sakafo fa hanaovana "revy" kely hisotroana toaka ary hatao volan-doka? Ary raha ianao no mba miresaka fa haka ireo zaza mba "hiantranao" sy "hampitafianao tsara" ary "hataonao voky hanina isan'andro", raha vao misy mahita anao miresaka maharitra amin'ireo zaza, moa tsy ho tonga hitangorona aminao eo ireo mpatory an-tsena rehetra ka ho sahy hitory anao ka ho sahy hilaza fa mitetika hangalatra ny zanany ianao?

Izany indrindra ary no tsy maintsy itandremana! Sao ho toy ireo olona niharam-pahavoazana ny sisi-dranomasina tontolo iainany, tamina fahavakian-tsambo lehibe teo amin-dry zareo! Ho gaga mihitsy ianao hitantarako izao zava-marina izao: hoy izy ireo hoe: "tsy ho hoavy hahefa hivoatra hono zareo, fa avelao izy amin'izao, fa aza kotabaisinareo mpitondra fanjakana!"...Ary tena tezitra tokoa izy! Izany no antsoina koa hoe : fanajana ny zon'olombelona: zo hahantra, zo hiaina amin'ny fiainany nentim-paharazana, zo tsy hitrandraka otrikarena vaovao,fa hionona amin'ny harena tsy vitan'ny hoe simban'ny fahavakisan-tsambo, fa efa lany ritra noho ireo fitrandrahana izany tsy niova efa ho taon-jato maro!Dia hoy koa ny sasany: rehefa tsy hahavita izy, aleo halaintsika ireo otrikarena! Saingy mba misy fiarovana tokoa ve amin'izany ny tontolo iainana?

Avy amin'izy resaka izay ary no ihaviako mba hiresahako ny fifanampiana sy fifanimbana misy eo amin'ny mpiara-monina! Tadidinao tsara angamba fa nisy fikambanana voarara tsy hahazo hitondra fanampiana intsony ho an'ny Malagasy mahantra sasany, satria tsy vitan'ny mandemy saina ny fahatongavan'ireo fanampiana sesehena, ka zary tsy mampandroso fa nitarika ny olona hankamamy faharisarisana miasa,fa mbola misy koa voka-dratsy ara-pahasalamana izay nateraky ny fandraisana ireo fanomezana! Taloha, izany "eternit" izany no vokatra faran'izay lafo sy lafatra indrindra teo amin'ny fanaovan-trano; ankehitriny, na ny orinasa mpamokatra azy aza torian'ny tanàna onenany noho ny fampidiran-doza ara-pahasalamana azo avy amin'ny "amiante" izay nivangongo tany!Izany no nitranga tany an-dafy tany ankehitriny dia noho ny fahatsapana fa ny zavatra izay heverina hanampiana ny olona indrindra no mety hampijafajafa!

Noho izany, tsy maintsy mitsangana ny Fanjakana hanome ny sori-dalan-kiasana ankapobe mba hahazoana mametra ireo fampandrosoana tsy ilaina akory rehefa tena fotorina, satria mapitombo izay tsy izy ny fahorian-draolombelona! Sady mipoitra daholo anie izao endri-piaraha-monina vaovao lavin'ny saina aman'eritreritra, nefa omen-jo hisy e! Mila miova araka izany ny toe-tsain'ny rehetra, ary mila mamefy rafitra vaovao mba tsy hihoaram-pefy be loatra! Satria tsy azo atao teli-moka ny fampandrosoana, nefa koa miha-mitombo isa'ora ny fahoriam-bahoaka izay mitombo hadiry mety ho efa tsy laitram-panafana koa!Koa miray hevitra ary ve isika raha misy fanontaniana mipetraka manao hoe: "iza, inona no tokony hibaiko ny fampivoarana ny fiainan-draolombelona,ary aiza no rariny sy hitsiny? Tokony havela hibanàka ve ny fomba isan-karazany izay heverina ho tsy mampandroso, nefa tonga fenitra ireharehan'ny fiaraha-monina ankehitriny?"...Mino aho fa tena mana-kevitra momba izay tsetsatsetsa tsy aritro naborako teto ianao!