Famadihana

Avy amin'i Wikipedia
Hanketo: Fikarohana, karohy

Isan'ny fomban-drazana iray mampiavaka ny Malagasy ny Famadihana, izay antsoina koa hoe famonosan-damba. Ny Famadihana dia fety atokan'ny Malagasy hahatsiarovana ireo efa maty. Anehoana ny fifandraisana mbola misy eo amin'ny velona sy ny maty izy, izany hoe anehoana ny fanajàna sy fanomezana hasina ny razana. Atao amin'izany ihany koa ny fangataham-pitahiana amin'ny razana. Tsy vitan'ny hoe hahatsiarovana izy io, fa indrindra ahazoana miverina mikasika ireo efa maty.

Betsaka ny fomba atao mandritra io famadihana io :

  • famerenana ny famonosana ireo maty, izany hoe iverenana fonosina lambamena izy ireo
  • fampidirana anaty fasana ireo faty nalevina anirotra (ny zazakely ohatra, satria raha zaza no maty dia tsy sokafana ny fasana fa alevina anirotra, izany hoe eo akaikin'ny fasana)
  • fotoana ahazoan'ny fianakaviana mifankahita koa izy io
  • fanasana ny mpiray tanana sy ny manodidona rehetra amin'ny sakafo.

Ny mampiavaka ny famadihana[hanova | modifier le wikitexte]

  • ny mozika : matetika dia manakarana mpanao mozika mihitsy ny tompon-draharaha mba hampandihizana ny olona
  • ny sakafo : any amin'ny toerana sasany dia antsoina mihitsy hoe "vary be menaka" na "vary be saosy" izy io, noho ny atiny : mamono omby na kisoa iray na maromaro mihitsy ny tompon-draharaha hamokisana ny olona, ary atao izay hampatavy ny sakafo, mba hahatsiarovan'ny olona ny tsirony
  • kaho-drazana : vola omen'ny olona nasaina ho an'ny tompom-pety.

Fotoana famadihana[hanova | modifier le wikitexte]

Tsy tena misy daty voatokana hanaovana famadihana fa arakaraky ny hevitry ny ray aman-dreny ao amin'ny fianakaviana :

  • matetika dia ny iray amin'ireo ray aman-dreny no milaza hoe : "nanonofy an-dranona (olona efa maty) aho halina, ka niteny izy hoe mangatsiaka izahay"
  • volana Jolay ka hatramin'ny Septambra no fotoana fanaovana famadihana

mazana ihany koa ny famadihana dia fisehosehoana eo amin ny samy mpirai-tampo amiko manokana dia ratsy ny mamadika satria tsy maty hitay izany matoa izy miseho aminao dia olona mpanao fanafody ratsy dia manangatra hafatra hoanareo mamaty ity site ity ankino aman Andriamanitra foana ny fiainanao fa izy ihany tompon ny izao tontolo izao

  • @ malagasy dia manomboka @ vanim-potoana fararano no fanaovana famadihana, handaniambola amankarena mitsy mantsy ny famadihana ka dia nosafidian'ny malagasy hanaovana izany ny vanimpotoana fiakaran'ny voka-bary(fararano, main-tany).Mila andro tsara ny famadihana:(Main-tany: tsy misy orana)maina rahateo ny andro @ io vanimpotoana fararano io ka rariny raha nosafidian'ny malagasy mba hanaovana famadihana.

Kiana[hanova | modifier le wikitexte]

Ny fivavahana kristianina sasany, indrindra indrindra ny Protestanta dia manambara ny Famadihana ho fomba iray mifanipaka amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Heverina ho isan'ny fanompoan-tsampy ny famadihana noho izy heverina ho fivavahana amin'ny razana. Ny karazana mpivavaka sasany toy ny Mpiandry dia tsy mahazo mandray anjara amin'ny Famadihana mihitsy.

Etsy andaniny anefa ny fivavahana Katolika dia tsapa ho mandefitra kokoa ity fomba iray ity.

Soratra matavy[hanova | modifier le wikitexte]

Fanehoan-kevitra:

Amin'izao fotoana izao dia tena manahirana mihitsy ny mandresy lahatra ny olona raha ny resaka famadihana no lazaina. Raha ny marina dia tsy misy tombontsoa azo avy amin`io na kely monja aza. Ny fatiantoka no vokany ary tena mihoapapana aza izany fatiantoka izany. Andeha hojerentsika miaraka izany ka hofakafakaina eo ny lafiratsy azo avy amin`ny famadihana.

1-Lafiny ara-toe-karena:

Raha ny lafiny ara-toe-karena no jerena dia tsapa sy hita ankehitriny fa tena mihemotra tanteraka izany, indrindra fa ny tantsaha izay tena mbola mifototra amin'ny ny famadihana. Inona no antony? Tsotra ihany, ny fihariana rehetra mandritry ny dimy taona dia lany ao anatin`ny teloandro monja izay fotoana hanatanterahana ny famadihana. Matetika aza dia saika mivarotra fanana(tany, omby, kisoa sns) ny olona rehefa vita ny famadihana. Mihary mandritry ny 5 taona mba holaniana 3 andro. Vokany dia tsy misy zavatra mitambatra mihitsy izany ho an`ny tantsaha. Raha atao indray mijery, tany amin`ny taona 1980 tany ho any, raha ny olona farany tsy manana omby no jerena dia 3 no omby hita ao ambalany, ary ny manana maro dia mahatratra hatrany amin`ny 40 mahery any ho any. Amin'izao anefa dia ny manana indrindra raha omby no lazaina dia 5 no isany, ny ny tsy manana dia tsy hita soritra intsony na ny toerana nisy ny valanombiny aza.

2- Ny lafiny fihavanana:

Tsy mitombina ny voalaza fa manamafy fihavanana amin`ny samy mpihavana ny famadihana. Ny antony dia izao: tsy mitovy ny fari-pananan`ny mpiara-mitondra, misy ny manana misy ny tsy manana, rehefa tonga anefa ny fotoam-pamadihana dia terena handoha anjara mitovy amin`ny manana ny tsy manana. Fa rehefa tsy mahaloa adidy dia alaina aminy ny anjara lova ananany, na roahina miala tsy ho mpiara-mandova intsony satria tsy mahavita ny adidy atao amin`ny maty. Noho izany dia mitranga ny ady sy ny lonilony eo amin`ny mpiray tampo, ny esoeso isan-karazany eo amin`ny vadin`ny mpiray tampo(ny vinantovavy no tiana hambara eto), ka eo no mitranga ny ady ho an`ny mpirahalahy satria samy mihaino ny tenim-badiny. Vokany ady no hita rehefa tonga ny fotoam-pamadihana, efa samy miandry io fotoana io ny rehetra mba hamoahana ny ao am-po, misy ny misotro toaka be mba hanampy amin`ny fitenenana, hanome hery sy fahasahiana. Ny mody hendry dia miandry ny famadihana ho vita aloha vao mamoaka ny heviny mba hialana amin`ny fahafaham-baraka ao vokatry ny raharaha. Noho izany vokatry ny famadihana dia miharatsy ny fihavanana, rava tanteraka aza izany ka tsy tafarina intsony. Misy aza ny ahatongavan`ny sasany eo(ny mpanotrona dia ny hiady sy hiaza olona mihitsy no ahatongavany eo noho ny lonilonim-po efa nisy tany aloha elabe.

Tsy misy fitahiana azo avy amin`ny razana:

Araka ny filazan`ny sasany dia mitahy ny razana, tonga dia lavina avy hatrany fa tsy mitombina izany. Tena diso tanteraka io fieritreretana io. Raha mitahy ny razana dia ny kamboty no manan-karena voalohany, satria raha manana hery mitahy ny razana dia tsy hijery fotsiny ny zanany noana sy rovitra akanjo eny rehetra eny. Ny maty dia toy ny vatan-kazo ihany rehefa maty, tsy manana hery mitahy ny velona izy, raha misy izay maty miseho amin`ny velona dia hery hafa sy maizina ihany izany ary fitaka sy sandoka avy amin`ny devoly.

Manimba ny fahasalamana:

Tena simba tanteraka ny lafiny fahasalamana noho ny famadihana. Ny antony : ny faty dia tsy tokony ho sokafana amin`ny toerana misy azy. Mamokatra mikiraoba maro io. Ary tena virosy matanjaka mihitsy aza no mivoaka ao. Izay no antony maha-maro ny aretina rehefa manomboka mivoha ny fasana. Iarahantsika mahita fa amin`ny faritra izay ahitana ny famadihana dia mirongatra izay tsy izy ny aretina ary saika mitovy ny fisehony. Ny antony dia tsotra fa rivotra iray no manaparitaka ny aretina, ary ny aretina dia tsy avy aiza fa avy amin`ny faty ihany.

Iza ary no afaka manome fitahiana ka mampitombo ny harin-karena?:

Ny valiny dia tsotra : Andriamanitra ihany no afaka manome fitahiana. Izy tsy mampiady ny olona fa mampihavana ny olona, tsy tia ady Izy fa tia fihavanana. Izy ihany koa no afaka manome ny fitahiana, fa voalohany indrindra dia miasa isika mba hisy ny fitahiana. Raha tsy miasa isika dia tsy hisy ny fitahiana. Hotahiana anie ny asa izay ataonareo, izany no voalaza. Noho izany dia tena tsipahina eto ny filazana fa mitahy ny razana. Andriamanitra irery ihany no afaka manome fitahiana antsika olom-belona.

Natolotra teo ary ny momba ny famadihana, na izany ara-toe-karena, na izany ara-pihavanana na izany ara-pahasalamana, na ara-pinoana dia samy hita ny voka-dratsy aterany. Ka inona no azonao tsoahina raha mamaky ity lahatsoratra ity ianao? Hanohy ny famadihana ve ka ho potika hatrany ny ho avy? Sa hiala amin'izany ka hanana fomba fisainana vaovao ?