Aller au contenu

Zebedeo

Avy amin'i Wikipedia
I Maria Salome sy i Zebzdeo miaraka amin' ny zanany Jakôba Zokiny sy i Joany Evanjelista.

I Zebedeo na Zebedio na Zebede, araka ireo Evanjely efatra ao amin' ny Testamenta Vaovao, dia rain' ny apôstôlin' i Jesoa roalahy, dia i Jakôba Zokiny sy i Joany (na Jaona), "ilay mpianatra tian' i Jesoa". Ireo boky ireo dia toa manambara an-kolaka fa vadin' ny vehivavy iray atao hoe Salôme izy: nefa ao amin' ny Filazantsara araka an' i Marka (Mar. 15.40)[1], ireo vehivavy nanatrika ny fanomboana an' i Jesoa amin' ny hazo fijaliana dia lazaina fa i Maria avy any Magdala, i Maria renin' i Jakôba Zandriny, i Jôsefa (na Josesy) ary i Salôme, ny andalana mifandraika amin' io ao amin' ny Filazantsara araka an' i Matio (Mat 27.56)[2] dia milaza an'i Maria avy any Magdala, i Maria renin'i Jakoba sy Josefa, ary ny renin'ny zanak'i Zebedeo. Ny Rakipahalalana Katolika dia manatsoa-kevitra fa ilay Salome ao amin'ny Filazantsara araka an'i Marka (15.40)[1] sy ny renin'ny zanak'i Zebedeo ao amin'ny Matio dia mety olona iray ihany.

Atao hoe Ζεβεδαῖος / Zebedaios, izy amin'ny teny grika, fa זְבַדְיָה‎ / Zvad'yah kosa amin'ny teny hebreo.

Tsy misy zava-pantatra firy ny momba azy, afa-tsy ny mety fisahanany raharaham-panaratoana sy fananany mpiasa nanampy azy (Mar. 1.19-20)[3]. Rehefa notaomin' i Jesoa hanaraka azy ireo zanany lahy dia niara-nirotsaka nanarato miaraka amin' izy ireo izy (Mat. 4.21-22) angamba teny amin' ny rano lalin' i Genesareta. Izany fikambanany hanarato miaraka amin' ny fianakavian' i Petera (na Piera) sy Andrea izany dia azo anatsoahan-kevitra fa niorim-ponenana tao amin' ny tapany avaratr' i Galilea izy, satria tamin' izany fotoana izany ry Petera sy ry Andrea dia nonina tao Kafarnahoma (na Kapernaomy) na dia avy any Betsaida aza izy ireo. Navelan' i Zebedeo handeha ireo zanany ireo tamin' ny fotoana niantsoan' i Jesoa azy ireo hanaraka azy: tokony ho isan' ireo olona niandry ny fiavian' ny Mesia izy ireo.

Jereo koa

[hanova | hanova ny fango]

Loharano sy fanamarihana

[hanova | hanova ny fango]
  1. 1,0 et 1,1 "Ary nisy vehivavy koa nitsinjo teny lavidavitra eny, ary isan' ireny Maria Magdalena sy Salôme ary Maria, renin' i Jakoba kely sy Josesy." (Mar. 15. 40, Ny Baiboly) "Ary nisy vehivavy nijery teny lavidavitra teny koa; anisan' ireny Maria Madelena, sy Maria renin' i Jakoba zandriny sy Josefa, ary koa Salome" (Mar. 15.40, Ny Baiboly Masina)
  2. Ary nisy vehivavy maro nitsinjo teny lavitra eny, izay nanaraka an' i Jesosy hatrany Galilia ka nanompo Azy. Isan' ireny Maria Magdalena sy Maria, renin' i Jakôba sy Josesy, ary ny renin' ny zanak' i Zebedio. (Mat. 27.55-56, Ny Baiboly) Nisy vehivavy maromaro koa nitazana teny lavidavitra teny, dia ireo izay nanaraka an' i Jeso sy nanompo azy hatrany Galilea: anisan' ireo Maria Madelena, sy Maria renin' i Jakoba sy Josefa, ary ny renin' ny zanak' i Zebede. (Mat. 27.55-56, Ny Baiboly Masina)
  3. "Ary rehefa nandroso kelikely Izy, nahita an' i Jakôba, zanak' i Zebedio, Jaona rahalahiny, izay teo an-tsambokely koa namboatra ny haratony. Dia niantso azy niaraka tamin' izay Izy; ary izy mirahalahy nandao an' i Zebedio rainy teo an-tsambokely mbamin' ny olona nokaramainy, ka dia nanaraka an' i Jesosy." (Mar. 1.19-20, Ny Baiboly) "Nony nandeha kelikely izy, dia nahita an' i Jakoba zanak' i Zebede sy Joany rahalahiny, izay teo an-tsambo kely koa nanamboatra ny haratony. Dia niantso azy niaraka tamin' izay izy, ka nilaozan' izy mirahalahy teo an-tsambo keliny Zebede rainy sy ny mpikaramany, fa lasa nanaraka an' i Jeso izy." (Mar. 1.19-20, Ny Baiboly Masina)