Aller au contenu

Zava-manan' aina efatra

Avy amin'i Wikipedia

Ny zava-manana aina efatra dia maneho biby manana elatra izay mitarika ny kalesy araka ny fahitàn' i Ezekiela (Ezek 1.1-14). Ao amin' ny Bokin' i Ezekiela no iresahana azy ireo voalohany, mamerina miresaka izany ny Apôkalipsin' i Joany na Fanambaràna (Apô 4.7-8). Taty aoriana ireo Rain' ny Fiangonana (na Aban' ny Eglizy) dia nihevitra fa maneho ny mpanoratra evanjely efatra izany, dia i Matio (liona), i Marka (ombilahy), i Lioka (olombelona) ary i Joany na Jaona (voromahery).

Ao amin' ny Baiboly

[hanova | hanova ny fango]

Araka ny Bokin' i Ezekiela

[hanova | hanova ny fango]

"5 Ary hitako teo afovoany, ny endri-java-manan' aina efatra, ka toy izao no fijery azy: miendrik' olombelona izy. 6 Samy nanan-tarehy efatra ary samy nanana elatra efatra avy izy. 7 Mahitsy ny tongony, ary toy ny faladian' ny zanak' omby ny faladiany, sady nanjelanjelatra hoatra ny varahana vaodio ireo. 8 Nisy tànan' olona avy teo ambanin' ny elany, amin' ny lafiny efatra, ary samy nanana ny tavany aman' elany avy, izy efatra. 9 Nifanendry ny elany; tsy nihodina izy raha mandeha, fa samy nizotra tamin' izay hitsiny avy. 10 Izao avy no notahafin' ny tarehany: ny anoloana, tarehan' olombelona, ny ankavanana, tarehan-diona, azy efatra; ny ankavia tarehan' ombalahy, azy efatra, ary tareham-boromahery azy efatra. 11 Toy izany ireo tarehany. Nivelatra teo amboniny, ny elatr' izy ireo; ka ny elany roa avy nifanendry tamin' ny an' ny namany; ary ny elany roa kosa, nanarona ny tenany. 12 Samy nizotra tamin' izay hitsiny avy izy; izay nasain' ny fanahy naleha no nalehany; tsy niodina izy raha mandeha. 13 Ny fijery an' ireo zava-manan' aina ireo, dia tahaka ny vainafo mivaivay; hoatra ny fanilo no fijery azy; mifanaretsaka eny anelanelany eny ny afo, mampajambena; sady misy tselatra mivoaka avy ao amin' ny afo. 14 Ary mivoivoy nankatsý nankarý ireo zava-manan' aina ireo, tahaka ny tselabaratra no fijery azy." (Ezek 1.5-14, Ny Baiboly Masina).

Araka ny Bokin' ny Apôkalipsy

[hanova | hanova ny fango]

"6 Ary teo anoloan' ny seza fiandrianana dia nisy toa ranomasina fitaratra tahaka ny vato krystaly; ary teo afovoan' ny seza fiandrianana sy manodidina azy nisy zava-manan' aina efatra feno maso avokoa ny anoloany sy ny ivohony. 7 Ary ny zava-manan' aina voalohany dia tahaka ny liona, ary ny zava-manan' aina faharoa dia tahaka ny zanak' omby, ary ny zava-manan' aina fahatelo dia manana tava tahaka ny tavan' olona, ary ny zava-manan' aina fahefatra dia tahaka ny voromahery manidina. 8 Ary ny zava-manan' aina efatra dia samy nanana elatra enina avy, sady feno maso ny tenany rehetra manodidina ka hatrao anatiny; ary tsy mitsahatra andro aman' alina izy manao hoe:

Masina, masina, masina ny Tompo Andriamanitra Tsitoha, Ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy.

9 Ary raha ny zava-manan' aina hanome voninahitra sy haja ary fisaorana ho an' ilay mipetraka eo ambonin' ny seza fiandrianana, dia Izay velona mandrakizay mandrakizay, 10 dia hiankohoka eo anoloan' izay mipetraka eo ambonin' ny seza fiandrianana ny loholona efatra amby roa-polo ka hivavaka amin' izay velona mandrakizay mandrakizay, dia hanipy ny satro-boninahiny eo anoloan' ny seza fiandrianana ka hanao hoe:

11 Hianao, Tomponay sy Andriamanitray, no miendrika handray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery; Fa Hianao no nahary ny zavatra rehetra, Ary noho ny sitraponao no nahanisy sy nahary azy." (Apô 4.6-11, Ny Baiboly)

Jereo koa

[hanova | hanova ny fango]