Filazantsara sinôptika : Fahasamihafan'ny versiona roa

Aller à la navigation Aller à la recherche
Nanisy toko sy andininy sasany
(Nanisy toko sy andininy sasany)
 
==== Fitovian'ny Filazantsara telo ====
Izao avy ny sasantsasany amin'ny fitoviana hita:
* ny amin'i [[Jaona mpanao batisa]] (Mat. 3.1-12; // Mar. 1.1-8; // Lio. 3.1-18);
* ny nanaovam-batisa an'i Jesoa (Mat. 3.13-17; // Mar. 1.9-11; // Lio. 3.21-22);
* ny nakan'ny [[devoly]] fanahy an'i Jesoa (Mat. 4.1-6; // Mar. 1.12-13; // Lio. 4.1-18);
* ny nankanesan'i Jesoa tany Galilia (Mat.4.12-17; // Mar. 1.14,-15; // Lio. 4.14,15,31)
* ireo [[Apostoly|mpianatr'i Jesoa]] voalohany (Mat. 4.18-22; // Mar. 1.16-20; // Lio. 5. 1-11);
* ny tsy finoan'ny mpiray tanàna amin'i Jesoa azy (Mat. 13.54-58; // Mar. 6.1-6; // Lio. 4.14-30);
* ny nanasitranana ny rafozam-bavin'i [[Simona Petera|Petera]] (Mat. 8.14-17; // Mar. 1.28-34; // Lio. 4.38-41);
* ny namoahan'i Jesosy ireo demonia maro tany Gadara (Mat. 8.28-34; // Mar. 5.1-20; // Lio. 8.26-39);
* ny nanasitranan'i Jesosy ilay lehilahy malemy sy ilay lehilahy boka (Mat. 9.1-8; // Mar. 2.1-12; // Lio. 5.17-26);
* ny fitaomana an'i [[Matio]] mpamory hetra (Mat. 9.9-17; // Mar. 2.13-22; // Lio. 5.27-39);
* ny niantsoana ny Apostoly roa ambin'ny folo sy ny iraka nampanaovina azy (Mat. 9.35-38; // 10; Mar. 3.13-19; 6.7-13; // Lio. 6.12-16; 9.1-6)
* ny amin'ny divay vaovao atao anaty fitehirizana efa tonta (Mat. 9.14-17; // Mar. 2.21-22; // Lio. 5.33-39);
* ny fanasitranana ilay olona boka (Mat. 8.1-4; // Mar. 1.40-45; // Lio. 5.12-16);
* ny amin'i [[Belizaboba]] (Mat. 12.22-32; // Mar. 3.20-30; // Lio. 11.14-23);
* ny fanoharana ny amin'ny fandrobana ny tranona lehilahy matanjaka iray (Mat. 12.29; // Mar. 3.27; // Lio. 11.21,22),
* ny fahotana amin'ny [[Fanahy Masina]] (Mat. 12.31,-32; // Mar. 3.28-29; // Lio. 12.10);
* ireo tena havan'i Jesoa (Mat. 12.22-50; // Mar. 3.20-35; // Lio. 8.19-21; 11.14-26);
* ny amin'ny mpamafy (Mat. 13.3-9 // Mar. 4.3-9 // Lio. 8.5-8);
* ny aviavy tsy namoa (mat. 24.32-36 // mar. 13.28-32 // Lio. 21.29-33);
* ny fanaovan-jiro ao ambany vata famarana;
* ny amin'ny [[tsimparifary]];
* ny nampitsaharan'iJesoa ny rivo-mahery (Mat. 8.23-27; // Mar. 4.35-41; // Lio. 8.22-25);
* ny zanakavavin'i Jairo, ny nanasitranana ilay vehivavy mivoa-dra (Mat. 9.18-30; // Mar. 5.21-43; // Lio. 3.40-56);
* ny namokisana olona dimy arivo;
* ny fiaikem-pinoan'i Petera;
* ny fiovan-tarehy; (Mat. 17.1-8 // Mar. 9.2-8 // Lio. 9.28-36)
* ilay zazalahy misy [[demonia]];
* ny amin'ireo zazakely (Mat. 19.13-15 // Mar. 10.13-16 // Lio. 18.15-17);
* ilay lehilahy mpanankarena mbola tanora (Mat. 19.16-21 // Mar. 10.17-22 // Lio. 18.18-23);
* ny fanambaran'i Jesoa ny amin'ny hahafatesany;
* ilayireo lehilahy jamba teo akaikin'i [[Jeriko]] (Mat. 20.29-33 // Mar. 10.46-52 // Lio. 18.35-43);
* ny fitsenana an'i Jesoa tamin'ny sampan-kazo (Mat. 21.1-810 // Mar. 11.1-11 // Lio. 19.28-38 // Jao. 12.12-16);
* ny fandroahana ireo mpanakalo volampivarotra tao an-tempoly (Mat. 21.12-17 // Mar. 11.11'15-17 // Lio. 19.45-46 // Jao. 2.14-16);
* "Omeo an'i Kaisara izay an'i Kaisara" (Mat. 22.15-22 // Mar. 12.13-17 // Lio. 20.20-26);
* ny ozona nataony ho an'ireo [[fariseo]] sy [[mpanoradalàna]] (Mat. 23.13-32 // Lio. 11.39-48 ' 52);
* ny fitsanganan'ny maty ho velona (Mat. 22.23-33 // Mar. 12.18-27 // Lio. 20.27-40);
* ny amin'ny [[andro farany]];
* ny handrodanana ny Tempoly (Mat. 24.1-3 // mar. 13. 1-4 // Lio. 21.5-7);
* ny fiaraha-misakafo farany, ny fiaretan'i Jesosy, ny nanomboana sy ny nandevenana azy;
* ny hamadihan'ny mpianany iray an'i Jesosy (Mat. 26.20-25 // Mar. 14.17-21 // Lio. 22.14 ' 21-23 // Jao. 13.21-30);
* ny fiaraha-misakafo farany (Mat. 26.26-29// Mar. 14.22-25// Lio. 22.19-30),
* ny fiaretan'i Jesosy,
* ny nanomboana azy
* nandevenana azy;
* ny fasana foana sy ny [[Fitsanganan-ko velona|fitsanganany ho velona]];
* ny fanirahana hampiely ny fampianarany.
==== Fitovian'ny Filazantsaran'i Matio sy ny Filazantsaran'i Lioka ====
Misy koa ireo andinin-tsoratra itovian'ny Filazantsaran'i Matio sy ny an'i Lioka nefa tsy hita na tsy voateny firy ao amin'ny Filazantsaran'i Marka. Ireto avy izany:
* ny toriteny nataon'i Jaona mpanao batisa (Mat. 3.1-12 // Mar. 1.1-8 // Lio. 3.1-18);
* ireo fahasambarana (Mat. 5.1-11 // Lio. 6.20-23)
* ny mpanompon'ny mpifehy miaramila ();
* ny hafatra avy amin'i Jaona mpanao batisa;
* ny fanasitranana ny zanak'ilay miaramila (Mat. 8.5-13 // Lio. 7.1-10)
* ny ozona nahazo ireo tanana tsy mibebaka;
* "Aza mitsara" (Mat. 7.1-5 // Lio. 6.37-42)
* ny fisaoran'i Jesoa ny Rainy;
* ny lalana tery (Mat. 7.13-14 // Lio. 13.24)
* ny fiverenan'ilay fanahy maloto;
* ny hafatra avy amin'i Jaona mpanao batisa (Mat. .- // Lio. .-);
* ny fanoharana ny amin'ny masirasira, ny ondry very, ny fanasana lehibe, ny talenta, ary ny mpanompo mahatoky;
* ny ozona nahazo ireo tanana tsy mibebaka (Mat. 11.20-24 // Lio. 10.13-15);
* ny fitomanian'i Jesosy an'i [[Jerosalema]].
* ny fisaoran'i Jesoa ny Rainy (Mat. 11.25-27 // Lio. 10.21-22);
* ny fiverenan'ilay fanahy maloto (Mat. .- // Lio. .-);
* ny fanoharana ny amin'ny masirasira (Mat. 13.33 // Lio. 13.20-21);
* ny fanoharana ny amin'ny ondry very (Mat. 18.12-14 // Lio. 15.3-7);
* ny fanoharana ny amin'ny masirasira, ny ondry very, ny fanasana lehibe, ny(Mat. talenta,.- ary// nyLio. mpanompo.-); mahatoky;
* ny fanitsiana ny rahalahy nanota tamin'ny tena (Mat. 18.15-18 // Lio. 17.3)
* ny fanoharana ny amin'ny talenta (Mat. 26.14-30 // Lio. 19.12-27);
* ny fanoharana ny amin'ny mpanompo mahatoky (Mat. 24.45-51 // Lio. 12.42-46);
* ny fitomanian'i Jesosy an'i [[Jerosalema]] (Mat. 23.37-39 // Lio. 13.34-35).
* ny fanoharana ny amin'ny virijiny folo (Mat. 25.1-13 // Lio. 12.25-38)
 
=== Ny fahasamihafany ===
24 855

modifications

Meny fitetezana