Filazantsara sinôptika : Fahasamihafan'ny versiona roa

Aller à la navigation Aller à la recherche
k
Tsipelina sy rohy
k (Vaovao Mahafaly)
k (Tsipelina sy rohy)
'''Filazantsara synoptika''' na '''Evanjely synoptika''' na '''Vaovao Mahafaly''' '''synoptika''' no ilazana ireo [[filazantsara]] telo voalohany ao amin'ny [[Baiboly]], dia ny ''[[Filazantsara araka an'i Matio]]'' sy ny ''[[Filazantsara araka an'i Marka]]'' ary ny ''[[Filazantsara araka an'i Lioka]]''. Atao hoe synoptika izy ireo noho izy maneho amin'ny fomba mitovy amin'ny ankapobeny ny fiainana sy ny fampianaran'i [[Jesosy|Jesoa Kristy]].
 
== Fiforonan-teny ==
==== Fitovian'ny Filazantsara telo ====
Izao avy ny fitoviana hita:
* ny amin'i [[Jaona mpanao batisa]] (Mat. 3.1-12; Mar. 1.1-8; Lio. 3.1-18);
* ny nanaovam-batisa an'i JesosyJesoa (Mat. 3.13-17; Mar. 1.9-11; Lio. 3.21-22);
* ny nakan'ny [[devoly]] fanahy an'i JesosyJesoa (Mat. 4.1-6; Mar. 1.12-13; Lio. 4.1-18);
* ny nankanesan'i JesosyJesoa tany Galilia (Mat.4.12-17; Mar. 1.14,15; Lio. 4.14,15,31)
* ireo [[Apostoly|mpianatr'i JesosyJesoa]] voalohany (Mat. 4.18-22; Mar. 1.16-20; Lio. 5. 1-11);
* ny tsy finoan'ny mpiray tanàna amin'i JesosyJesoa azy (Mat. 13.54-58; Mar. 6.1-6; Lio. 4.14-30);
* ny nanasitranana ny rafozam-bavin'i [[Petera (apostoly)|Petera]] (Mat. 8.14-17; Mar. 1.28-34; Lio. 4.38-41);
* ny namoahan'i Jesosy ireo demonia maro tany Gadara (Mat. 8.28-34; Mar. 5.1-20; Lio. 8.26-39);
* ny nanasitranan'i Jesosy ilay lehilahy malemy sy ilay lehilahy boka (Mat. 9.1-8; Mar. 2.1-12; Lio. 5.17-26);
* ny fitaomana an'i [[Matio]] mpamory hetra (Mat. 9.9-17; Mar. 2.13-22; Lio. 5.27-39);
* ny niantsoana ny Apostoly roa ambin'ny folo sy ny iraka nampanaovina azy (Mat. 9.35-38; 10; Mar. 3.13-19; 6.7-13; Lio. 6.12-16; 9.1-6)
* ny amin'ny divay vaovao atao anaty fitehirizana efa tonta (Mat. 9.14-17; Mar. 2.21-22; Lio. 5.33-39);
* ny fanasitranana ilay olona boka (Mat. 8.1-4; Mar. 1.40-45; Lio. 5.12-16);
* ny amin'i [[Belizaboba]] (Mat. 12.22-32; Mar. 3.20-30; Lio. 11.14-23);
* ny fanoharana ny amin'ny fandrobana ny tranona lehilahy matanjaka iray (Mat. 12.29; Mar. 3.27; Lio. 11.21,22),
* ny fahotana amin'ny [[Fanahy Masina]] (Mat. 12.31,32; Mar. 3.28-29; Lio. 12.10);
* ireo tena havan'i JesosyJesoa (Mat. 12.22-50; Mar. 3.20-35; Lio. 8.19-21; 11.14-26);
* ny amin'ny mpamafy;
* ny fanaovan-jiro ao ambany vata famarana ();
* ny amin'ny [[tsimparifary]];
* ny nampitsaharan'iJesoa ny rivo-mahery (Mat. 8.23-27; Mar. 4.35-41; Lio. 8.22-25);
* ny zanakavavin'i Jairo, ny nanasitranana ilay vehivavy mivoa-dra (Mat. 9.18-30; Mar. 5.21-43; Lio. 3.40-56);
* ny fiaikem-pinoan'i Petera;
* ny fiovan-tarehy;
* ilay zazalahy misy [[demonia]];
* ny amin'ireo zazakely;
* ilay lehilahy mpanankarena mbola tanora;
* ny fanambaran'i JesosyJesoa ny amin'ny hahafatesany;
* ilay lehilahy jamba teo akaikin'i [[Jeriko]];
* ny fitsenana an'i JesosyJesoa tamin'ny sampan-kazo;
* ny fandroahana ireo mpanakalo vola tao an-tempoly;
* "Omeo an'i Kaisara izay an'i Kaisara";
* ny ozona nataony ho an'ireo [[fariseo]] sy [[mpanoradalàna]];
* ny amin'ny [[andro farany]];
* ny fiaraha-misakafo farany, ny fiaretan'i Jesosy, ny nanomboana sy ny nandevenana azy;
* ny fasana foana sy ny [[Fitsanganan-ko velona|fitsanganany ho velona]];
* ny fanirahana hampienyhampiely ny fampianarany.
 
==== Fitovian'ny Filazantsaran'i Matio sy ny Filazantsaran'i Lioka ====
* ny hafatra avy amin'i Jaona mpanao batisa;
* ny ozona nahazo ireo tanana tsy mibebaka;
* ny fisaoran'i JesosyJesoa ny Rainy;
* ny fiverenan'ilay fanahy maloto;
* ny fanoharana ny amin'ny masirasira, ny ondry very, ny fanasana lehibe, ny talenta, ary ny mpanompo mahatoky;
* ny fitomanian'i Jesosy an'i [[Jerosalema]].
 
=== Ny fahasamihafany ===
==== Ny perikopa an'ny Filazantsaran'i Matio manokana ====
Ireto ireo perikopa an'i Matio manokana fa tsy hita na ao amin'i Marka na ao amin'i Lioka:
* ny fanoharana ny amin'ilay voambary sy ny [[tsimparifary]];
* ny fanoharana ny amin'ilay harena miafina;
* ny fanoharana ny amin'ilay vatosoa;
 
==== Ny perikopa an'ny Filazantsaran'i Lioka manokana ====
Ireto ireo perikopa an'i Lioka manokana fa tsy hita na ao amin'i MatiokMatio na ao amin'i Lioka:
* ny fanoharana ny amin'ilay [[Samaritana]] tsara fanahy;
* ny fanoharana ny amin'ilay vola very;
* ny fanoharana ny amin'ilay zanaka adala;
24 788

modifications

Meny fitetezana