Kanaana (zanak' i Hama)

Avy amin'i Wikipedia

I Kanaana na Kanana na Kanahana dia olona resahina ao amin' ny Bokin' ny Genesisy (na Jenezy) ao amin' ny Baiboly izay zanak' i Hama sady zafikelin' i Nôa (na Nôe). Indray andro dia nahita an-drainy (Nôa) nitanjaka noho ny hamamoany i Hama nefa tsy nanao na inona na inona fa niteny izany tamin' ireo rahalahiny fotsiny, dia i Sema sy i Jafeta. Noho izany dia nozonin' i Nôa i Kanaana mba ho andevon' i Sema (Gen. 9.22-27)[1]. Izany no atao hoe "Fanozonana an' i Hama".

Ny taranak' i Kanaana[hanova | hanova ny fango]

Ireto avy ny anaran' ny zanak' i Kanaana araka ny voalaza ao amin' ny Baiboly (Gen. 10.15-18)[2]: i Sidôna, i Heta, ny Jebosita, ny Amôrita, ny Girgasita, ny Hivita, ny Arkita, ny Sinita, ny Arvadita, ny Zemarita ary ny Hamatita.

Ny tany nonenan' ny taranak' i Kanaana[hanova | hanova ny fango]

Avy amin' ny anaran' i Kanaana ny anaran' ilay faritra atao hoe Kanaana na Tany Kanaana izay nampanantenain' Andriamanitra ny Zanak' i Israely (araka ny Baiboly) ao amin' ny faritra Afovoany Atsinanana nonenan' ny Kanaanita. Manan-drahalahy telo i Kanaana dia i Kosy sy i Mizraima ary i Pota (Gen. 10.6)[3]. Izy ireo dia samy nanome ny anarany ny tany nonenan' ny taranany avy, araka ny Baiboly, ka i Kosy no razamben' ny mponina tao Etiôpia, i Mizraima ny an' ireo mponina tao Egipta ary i Pota ny an' ireo mponina tao Sômalia.

I Kanaana sy ny Afrikana mainty hoditra[hanova | hanova ny fango]

Nandritra ireo fotoana nisian' ny fivarotana andevo eran' i Atlantika dia maro ny Kristiana izay nampianatra fa ny Afrikana mainty hoditra dia taranak' i Kanaana sady nampiasa ny ozona nahazo an' i Kanaana (atao hoe "Fanozonana an' i Hama") hanamarinana ny fanandevozana ny Afrikana mainty hoditra[4] [5] [6].

Izany fiheverana izany dia tena henjana tao amin' ny Fiangonan' i Jesoa Kristy ho an' ny Olomasin' ny Andro Farany tamin' ny nandraisany ho isan' ny boky masiny ny Bokin' i Abrahama, izay mampianatra fa taranak' i Kaina i Kanaana, ary nanorim-ponenana tao Afrika ny taranany izay voaozona. Nampiasa ny Fanozonana an' i Hama i Joseph Smith sy i Brigham Young mba hanamarinany ny fanandevozana nataon' ireo Môrmôna[7] [8]. Izany ihany koa no antony nandavany ny fahazoan' ny Afrikana hanao ny raharaham-pisoronana hatramin' ny taona 1978 nanambaràn' i Spencer W. Kimball, mpaminain' ilay fiangonana, fa efa voaisotra ny Fanozonana an' i Hama ka azon' ny Afrikana mainty hoditra atao amin' izay ny misahana asam-pisoronana[9].

Ny manampahaizana amin' izao fotoana izao dia tsy mino fa misy ifandraisany amin' ny Kanaanita ny Afrikana mainty hoditra noho ny fahitana ny volon-koditra araka ny anoritsoritan' ny sary eo an-toerana sy ny an' ny Egiptiana tranainy, ary koa noho ny fikarohana jenetika sy antrôpôlôjika fizika izay tsy manaporofo izany[10].

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]

Loharano[hanova | hanova ny fango]

  1. Genesisy 9.22-27: "22 Ary hitan'i Hama, rain'i Kanana ny fitanjahan'ny rainy, dia nambarany tamin'ny rahalahiny roa lahy teo ivelany. 23 Ary nalain'i Sema sy Jafeta ny lamba ka nentin'izy mirahalahy teo an-tsorony, dia nanao dia mianotra izy ka nandrakotra ny fitanjahan'ny rainy; ary ny tavany tsy nanatrika, ka dia tsy hitany ny fitanjahan'ny rainy. 24 Dia nahatsiaro Noa, rehefa afaka ny hamamoany, ka nahafantatra izay efa nataon'ny zanany faralahy taminy. 25 Dia hoy izy: Ho voaozona anie Kanana; Ho tena andevon'ny rahalahiny izy. 26 Ary hoy koa izy: Isaorana anie Jehovah, Andriamanitr'i Sema; Ary aoka Kanana ho andevony. 27 Hataon'Andriamanitra malalaka anie Jafeta; Ary aoka honina ao an-dain'i Sema izy; Ary aoka Kanana ho andevony." (Ny Baiboly)
  2. Genesisy 10.15-18: "15 Ary Kanana niteraka an'i Sidona lahimatoany sy Heta, 16 ary ny Jebosita , sy ny Amorita sy ny Girgasita 17 sy ny Hivita sy ny Arkita sy ny Sinita 18 sy ny Arvadita sy ny Zemarita ary ny Hamatita; ary nony taoriana dia niely ny firenen'ny Kananita." (Ny Baiboly)
  3. Genesisy 10.6: "Ary ny zanakalahin'i Hama dia Kosy sy Mizraima sy Pota ary Kanana". (Ny Baiboly)
  4. Benjamin Braude, The Sons of Noah and the Construction of Ethnic and Geographical Identities in the Medieval and Early Modern Periods, William and Mary Quarterly LIV (January 1997). pp.103-142.
  5. William McKee Evans, From the Land of Canaan to the Land of Guinea: The Strange Odyssey of the Sons of Ham, American Historical Review 85 (February 1980): pp.15-43
  6. ohn N. Swift and Gigen Mammoser, "Out of the Realm of Superstition: Chesnutt's 'Dave's Neckliss' and the Curse of Ham", American Literary Realism, vol. 42 no. 1, Fall 2009, 3
  7. Smith, Joseph (1836).  Latter Day Saints' Messenger and Advocate/Volume 2/Number 7/Letter to Oliver Cowdery from Joseph Smith, Jr. (Apr. 1836). Wikisource. pp. 290. "As the fact is uncontrovertable, that the first mention we have of slavery is found in the holy bible...'And he said cursed be Canaan; a servant of servants shall he be unto his brethren'...the people who interfere the least with the decrees and purposes of God in this matter, will come under the least condemnation before him; and those who are determined to pursue a course which shows an opposition and a feverish restlessness against the designs of the Lord, will learn, when perhaps it is too late for their own good, that God can do his own work without the aid of those who are not dictate by his counsel."
  8. Young, Brigham (1863).  Journal of Discourses/Volume 10/Necessity for Watchfulness, etc.. Wikisource. pp. 248–250.
  9. "Race and the Priesthood". Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Notsidihina tamin'ny 17/12/2016.
  10. Van-Seters, John. The Hyksos: A New Investigation. Yale University Press. 1966.