Batisa ho an' ny maty

Avy amin'i Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Batisa ho an'ny maty)
Aller à la navigation Aller à la recherche

Ny batisa ho an' ny maty na batemy ho an' ny maty dia batisa na batemy raisin' ny velona nefa tanterahina ho an' ny olona efa maty mba hamonjena azy. Tanterahin' ny fiangonana kristiana maro sy fivavahana tsy kristiana sasany ny batisa ho an' ny maty. Amin' izany dia misolo tena ny olona efa maty ny olona mbola velona ka mandray ny batisa ho an' ilay maty. Atao hoe batisa isoloana tena na batemy isoloana tena koa izany.

Batisa ho an' ny maty ao amin' ny fiangonana kristiana sasany[hanova | hanova ny fango]

Fanorenana azy araka ny Soratra Masina[hanova | hanova ny fango]

Ao amin' ny Testamenta Taloha[hanova | hanova ny fango]

Araka ny Bokin' i Isaia[hanova | hanova ny fango]

"ka hanao amin' ny mpifatotra hoe: Mivoaha, Ary amin' izay ao amin' ny maizina hoe: Misehoa; hihinana eny an-dalana izy, ary na dia any an-tendrombohitra mangadihady aza dia hisy ahitra ho azy ihany; " (Isaia 49.9)

"hilaza amin' izay lasan-ko babo hoe: Mivoaha! sy amin' izay ao anatin' ny aizina hoe: Mankanesa atý amin' ny mazava; hahazo hiraotra izy ireo manaraka ny làlana, ary ny vilon-kohaniny dia eny amin' ny havoana rehetra;" (Izaia 49.9)

Araka ny Bokin' i Malakia[hanova | hanova ny fango]

"23 Indro, Izaho haniraka an' i Elia mpaminany ho aminareo, dieny tsy mbola tonga ny andron' i Jehovah, ilay lehibe sady mahatahotra; 24 ary izay hampody ny fon' ny ray ho amin' ny zanaka, ary ny fon' ny zanaka ho amin' ny rainy, fandrao ho avy Aho hamely ny tany amin' ny fandringanana." (Malakia 3.23-24)

"23 Indro aho haniraka an' i Elia, mpaminany, ho aminareo, alohan' ny hahatongavan' ny andron' ny Tompo, sady lehibe no mahatahotra. 24 Hampody ny fon-dray ho amin' ny zanany izy, sy ny fon-janaka ho amin' ny rainy, fandrao ho avy aho ka hataoko anatema ny tany." (Malakia 3.23-24)

Ao amin' ny Testamenta Vaovao[hanova | hanova ny fango]

Araka ny Epistily voalohany ho an' ny Kôrintiana:[hanova | hanova ny fango]

"Raha tsy izany, hanao ahoana izay atao batisa ny amin' ny maty? Raha tsy hatsangana mihitsy ny maty, nahoana ireny no atao batisa ny aminy?" (1Kor. 15.29).

"Raha tsy izany, ahoana ny amin' ireny atao batemy ho an' ny maty ireny? Raha tsy mitsangana velively ny maty, nahoana ireny no atao batemy ho azy?" (Kor I. 15.29).

Araka ny Epistily voalohany nosoratan'i Petera[hanova | hanova ny fango]

"18 Fa Kristy koa aza efa nijaly indray mandeha noho ny ota, ny Marina hamonjy ny tsy marina, mba hitondra antsika ho amin' Andriamanitra, ka novonoina tamin' ny nofo, fa novelomina tamin' ny fanahy, 19 izay nandehanany sy nitoriany teny tamin' ireo fanahy tao an-tranomaizina, 20 dia izay tsy nanaiky fahiny, fony niandry ny fahari-pon' Andriamanitratamin' ny andron' i Noa, raha mbola namboarina ny sambo-fiara, izay nidiran' ny olona vitsy, dia izy valo mianaka, ka dia namonjena azy ny rano, 21 izay mamonjy anareo koa ankehitriny, dia ny batisa, izay tenan' io tandindona io,- tsy ny fanesorana ny fahalotoan' ny nofo anefa, fa ny fitadiavana ny fieritreretana tsara eo anatrehan'Andriamanitra, amin' ny nitsanganan' iJesosy Kristy tamin' ny maty." (1Petera 3.18-21).

"19 Ary tamin' io fanahy io ihany koa no nandehanany nitory teny tamin' ireo fanahy tao an-tranomaizina, 20 dia ireo fanahy tsy nino fahiny, fony niandry ny fahari-pon' Andriamanitra tamin' ny andron' i Noe, mandritra ny nandrafetana ny sambo fiara, izay nampidirana olona vitsy, dia valo monja, sy namonjena azy ireo tamin' ny rano. 21 Ary amin' ny rano ihany koa ankehitriny, dia amin' ny batemy izay tenan' io tandindona io, sy tsy fanadiovana ny loton' ny vatana, fa fangatahana fo tsara amin'Andriamanitra, no amonjena anareo noho ny nitsanganan' i Jeso-Kristy tamin' ny maty," (Piera I 3.18).

"Fa noho izany no nitoriana ny filazantsara tamin' izay maty aza; mba hotsaraina araka ny olona amin' ny nofo izy fa ho velona araka an'Andriamanitra amin' ny fanahy." (1Petera 4.6).

"Fa izany no nitoriana ny Evanjelytamin' ny maty koa, dia mba ho velona araka an' Andriamanitra izy amin' ny fanahy, rahefa notsaraina araka ny fomban' ny olona amin' ny nofo." (Piera I 4.6).

Ao amin' ny Fiangonan' i Jesoa Kristy ho an' ny Olomasin' ny Andro Farany[hanova | hanova ny fango]

Betsaka ireo fanaovam-batisa ho an' ny maty tanterahin' ny Olomasin' ny Andro Farany amin' ny alalan' ny fisoloan-tena ao amin' ny tempoly.

Araka ny fotopampianaran' ny Fiangonan' i Jesoa Kristy ho an' ny Olomasin' ny Andro Farany dia ampianarina ny maty ny Filazantsara ao amin' ny tontolon' ny fanahy izay ahafahany nandray amin-kalalahana ny sakramenta tanterahin' ireo izay mbola eto amin' ity fiainana ity. Ireo sakramenta ireo dia misy vokany raha tsy manaiky ireo fanahy anaovana azy.

Manao fikarohana tetiarana ny Olomasin' ny Andro Farany mba hahafantatra ny anarana sy ny daty nahaterahan' ny razambeny mba hanatanterahana ho azy ireo ny ôrdônansim-pamonjena toy ny batisa, ny fandraisana ho mpikambana (kônfirmasiona), fanokanana (ôrdinasiona), fanafiana masina, fanambadiana, ary ny famehezana amin' ny ray aman-dreny sy amin' ny zanaka.

Amin' ny Olomasin' ny Andro Farany dia miorina amin' ny fanambaràna azon' ny mpaminany Joseph Smith ny fanaovana batisa ho an' ny maty. Nampita izany fotopampianarana izany voalohany izy tamin' ny toriteny nataony teo am-pandevenana an' i Seymour Brunson, mpikambana iray amin' ny fiangonana. Tao amin' ny taratasy nosoratany tamin' ny 19 Oktôbra 1840 tao amin' ny Kôlejin' ny Apôstôly roa ambin' ny folo izay nanatanteraka fanirahana tany amin' ny Fanjakana Mitambatra tamin' izany fotoana izany, nampahatsiahy ny 1Kor 15.19 i Smith: "Ataoko angamba fa ny fotopampianarana ny amin' ny "batisa ho an' ny maty" dia tafapaka any an-tsofinareo, ary mety niteraka fanontaniana tao amin' ny fanahinareo. Amin' ity taratasy ity dia tsy afaka hanome anareo ny tokony ho fantatra rehetra mety hirinareo momba ity lohahevitra ity aho, nefa na dia tsy miankina amin' ny fahalalana ny Baiboly dia azoko tenenina fa nanatanteraka an' izany tokoa ireo Fiangonana fahiny, ary i Paoly dia niezaka nanaporofo ny fotopampianarana ny amin' ny fitsanganana amin' ny maty sahala amin' izany koa, ka niteny hoe: 'Raha tsy izany, hanao ahoana izay atao batisa ny amin' ny maty? Raha tsy hatsangana mihitsy ny maty, nahoana ireny no atao batisa ny aminy?' ".

Ny Olomasin' ny Andro Farany dia mampianatra izany fotopampianarana izany ka manantitra fa izany batisa fisoloana izany dia tokony hatao ao amin' ny tempoly. Ny batisa ho an' ny maty dia tanterahina ao amin' ny tempolin' ny Fiangonan' i Jesoa Kristy ho an' ny Olomasin' ny Andro Farany, sahala amin' ireo sakramenta toy ny fanafiana masina sy ny fanambadiana selestialy.

Ny batisa ho an' ny maty dia fanao ara-pivavahana izay anaovana batisa ny olona mbola velona hisolo ny olona efa maty mba ho tompontsoan' ny maty.

Ny batisa ho an' ny maty dia natao hatramin' ny taona 1840 tao amin' ny Fiangonan' i Jesoa Kristy ho an' ny Olomasin' ny Andro Farany. Izany batisa izany dia tsy atao raha tsy ao amin' ny tempoly. Araka ny teôlôjian' ny môrmônisma dia viaresaka ao amin' ny Testamenta Vaovao ny batisa ho an' ny maty (1Kor. 15.29).

Ao amin' ny tempolin' ny Fiangonan' i Jesoa Kristy ho an' ny Olomasin' ny Andro Farany dia misy toerana fanaovam-batisa izay mipetraka eo ambonin' ny omby roa ambin' ny folo misolo toerana ny fokon' i Israely roa ambin' ny folo.

Mino ny mpino ao amin' ny Fiangonan' i Jesoa Kristy ho an' ny Olomasin' ny Andro Farany fa ny batisa ho an' ny maty dia fepetra mialoha ny fidirana ao amin' ny fanjakan' Andriamanitra, araka ny fampianaran' i Jesoa hoe: "Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny Fanahy, dia tsy mahazo miditra amin' ny fanjakan' Andriamanitra izy." (Jaona 3.5);

Ao amin' ny fikambanana hafa avy amin' ny môrmônisma[hanova | hanova ny fango]

Ny batisa ho an' ny maty dia tanterahin' ny vondrona ara-pivavahana teraky ny môrmônisma. Ny mpino sasany ao amin' ny fiangonana fantatra ankehitriny amin' ny anarana hoe Community of Christ dia mino koa ny batisa ho an' ny maty, nefa tsy nanapa-kevitra amin' ny fomba ôfisialy izany fandaminana izany, ka heverina fa mbola ady hevitra lehibe. Fanambaràna iray sy taratasy roa nosoratan' i Joseph Smith momba ny batisa ho an' ny maty no nesorina avy ao amin' ny soratra kanônikan' ny Community of Christ tamin' ny fivorian-dehibe natao tamin' ny taona 1970.

Ireto koa ny fiangonana na fikambanana hafa:

  • Restoration branches;
  • Church of Jesus Christ of Latter Day Saints (Strangite);
  • The Church of Jesus Christ (Cutlerite).

Ao amin' ny fiangonana kristiana hafa sasany[hanova | hanova ny fango]

Ny batisa ho an' ny maty dia tanterahina koa ao amin' ny Fiangonana Apôstôlika sy ny Fiangonana Apôstôlika nohavaozina ary ny Fiangonana Apôstolika vaovao.

Batisa ho an' ny maty ivelan' ny fivavahana kristiana[hanova | hanova ny fango]

Ivelan' ny fivavahana kristiana, ny batisa ho an' ny maty dia fanao ao amin' ireo Mandeana any Iràna sy Iràka ary amin' ny fivavahan' ny Indianan' i Amerika sasany.

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]