Tena Fiangonan'i Jesoa

Avy amin'i Wikipedia
Hanketo: Fikarohana, karohy
Wiki letter w.svg   Ity pejy ity dia pejy manirery ary tokony asiana rohy manketo ny pejy hafa. (Martsa 2010)

Asio rohy manketo ny lahatsoratra hafa misy fifandraisana amin'ny lazain' ity lahatsoratra ity.

Ny Tena Fiangonan'i Jesoa (dika malalaka, True Jesus Church) dia fiangonana tsy miankina niorina tany Beijing, Sina ny taona 1917. Ny pasitera Yung-Ji Lin no voafidy ho mpitandrina hitantana ny fiangonana ankehitriny. Manodidina ny 1.5 tapitrisa ny isan'ny mpino misandrahaka eran'ny kôntinanta 6. Niainga avy tamin'ny rantsana Pentekotista eo amin'ny fivavahana kristianina, ary avy tao Sina izy.

Foto-kevi-dehibe dimy[hanova | modifier le wikitexte]

Ireto no foto-kevi-dehibe dimy iorenan'ny « Tena Fiangonan'i Jesoa, fa ny hafa fôpla! » ::

Fanahy Masina[hanova | modifier le wikitexte]

« Ny fandraisana ny Fanahy Masina, miseho ivelany amin'ny alàlan'ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra, no ahazoana antoka ny fandovàna ny Fanjakan'ny Lanitra ». (Rm. 8:16, Ef. 1:13-14).

Fanaovam-Batisa[hanova | modifier le wikitexte]

« Ny batisan'ny rano no sakramenta famelan-keloka. Eny amin'ny toerana ahitana rano velona toy ny lakandrano, ranomasina no hanatanterahana izany.

Ny mpanao batisa, izay efa vita batisa sady efa nandray ny Fanahy Masina ihany koa, dia manao batisa amin'ny anaran'ny Tompo Jesoa Kristy. Ilay olona atao batisa kosa dia tsy maintsy alentika manontolo any anaty rano, miondrika ny lohany ary ny tarehiny no ambany. » (Jn 3:5; Mt. 3:16; Asa 2:38, 10:48).

Fanasàn-tongotra[hanova | modifier le wikitexte]

« Ny sakramentan'ny fanasàn-tongotra no ahafahan'ny olona anankiray miray amin'ny Tompo Jesoa. Ilaina ihany koa io mba hampatsiahy mandrakariva fa ilaina foana ny fitiavana, fahamasinana, fanetren-tena, famelan-keloka ary fanampiana ny hafa.

Izay mandray ny batisa amin'ny rano dia tsy maintsy sasàna amin'ny anaran'i Jesoa Kristy koa ny tongony. Afaka tanterahina ihany koa ny fanasàn-tongotra faobe amin'ny fotoana maha-mety azy. » (Jn 13:1-7)

Fanasàn'ny Tompo[hanova | modifier le wikitexte]

« Ny fandraisana ny Fanasàn'ny Tompo no sakramenta ahatsiarovana ny nahafatesan'i Jesoa Kristy.

Andraisana ny nofo sy ny ran'ny Tompo izany sady ahafahana miray aminy mba hananana ny fiainana mandrakizay sy mba hatsangan-ko velona amin'ny Andro Farany. Tokony hatao matetika arak'izay tratra io sakramenta io. Iray tokana ihany ny mofo tsy misy masirasira sy ranom-boaloboka ampiasaina amin'izany. » (1 Kôr. 10:17, 11:26; Jn. 6:53; Mk 14:24-25).

Andro Sabata[hanova | modifier le wikitexte]

« Ny Andro Sabata, ny andro fahafito amin'ny herinandro (Asabotsy), dia Andro Masina, voatahy sady nohamasinin'Andriamanitra. Hajaina izany amin'ny alàlan'ny fahatsiarovana ny famoronan'Andriamanitra izao tontolo izao sy ny famonjeny azy ary amin'ny fanantenana ny fiadanana mandrakizay ho avy. » (Fiand. 2:2-3; Heb. 4:9-11)

Fototra folon'ny finoana[hanova | modifier le wikitexte]

Taty aoriana, ny taona 1980, Later on in the 1980s, niampy ireo foto-kevi-dehibe ireo ka nanjary lasa ho fototra folon'ny finoana :

Jesoa[hanova | modifier le wikitexte]

« Jesoa Kristy, ilay Teny tonga nofo, maty teo amin'ny hazo fijaliana ho famonjena ny mpanota, natsangana ho velona tamin'ny andro fahatelo ary nakarina ho any an-danitra. Izy no hany Mpamonjy izao tontolo izao, Mpamorona ny lanitra sy ny tany, ary Tena Andriamanitra Tokana. »

(1 Tim. 3:16; 1 Kôr. 15:3-4; Asa 4:12).

Ny Baiboly[hanova | modifier le wikitexte]

« Ny Baiboly Masina, fitambaran'ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao, tenin'Andriamanitra, no tokana ahitana ny fahamarinana sady marina, ary fototry ny fiainana kristianina. »

(2 Tim. 3:16).

Famonjena[hanova | modifier le wikitexte]

« Ny Famonjena dia omen'Andriamanitra am-pitiavana amin'ny alàlan'ny finoana. Ny fiankinan'ny mpino amin'ny Fanahy Masina no hahafahany manana ny fahamasinana, manome voninahitra an'Andriamanitra ary mitia ny olona manontolo. »

(Ef. 2:8).

Ny Fiangonana[hanova | modifier le wikitexte]

« Ny Tena Fiangonan'i Jesoa Marina, natsangan'ny Tompo Jesoa Kristy, tamin'ny alàlan'ny Fanahy Masina nandritra ny 'fara-orana', no tena fiangonana nitsangana avy tamin'ny Fiangonana tamin'ny andron'ny Apôstôly. »

(Joel 2:23; Amos 9:11).

Fiaviana Faharoa[hanova | modifier le wikitexte]

« Ny Fiavian'ny Tompo Faharoa dia hiseho amin'ny Andro Farany rehefa hidina avy amin'ny lanitra Izy hitsara izao tontolo izao : ny marina handray ny fiainana mandrakizay, ary ny mpanota kosa ho voaozona mandrakizay. »

(Mt. 25:31-34; 1 Tes. 4:16-17).

Ity no dikan-teny malagasy, dika malalaka avy amin'ny teny anglisy, ary io dika amin'ny teny anglisy io kosa dia neken'ny fivoriambe fahasivy an'ny Tena Fiangonan'i Jesoa Marina, natao tamin'ny volana Mey 2005.

Finoana hafa[hanova | modifier le wikitexte]

  • Ity fiangonana ity dia tsy mankalaza ny Krismasy, satria ny 25 Desambra dia fomba jentilisa fankalazana ny nahaterahan'ny Masoandro, ary natsofoka teo amin'ny fiangoanana kristianina hafa nandritra ny nanjakan'i Emperora Rômanina Constantine I tamin'ny taonjato faha-4 taorian'i Kristy. Ambarany koa fa i Jesoa dia tsy nibaiko velively ny mpianany hankalaza ny fahaterahany.
  • Tsy ankalazaina ihany koa ny Zoma masina satria fety jentilisa koa no fotony.